DIMA4x4 offroad Lommel

REGLEMENT - DEELNAMEVOORWAARDEN

  • Naam van de beurs.

DIMA4x4

  • Promotie en organisatie van de beurs.

Organisatie: VZW Dima,  Nonnenstraat 23, 2300 Turnhout.  www.dima4x4.be  info@dima4x4.be

BTWnr BE 0597.774.079

Promotie en marketing: Marconsult bvba, Nonnenstraat 23, 2300 Turnhout. info@marconsult.be

BTWnr.: BE0840.367.517

Contactpersoon.

Marino: 0032 (0) 496 077 102

  • Plaats van de beurs.

Soeverein Arena Sportveldenstraat 10, B 3920 Lommel

  • Doel van de beurs.

Internationale tentoonstelling, ruil en verkoopsbeurs voor terreinvoertuigen, hun onderdelen, nieuw en oud: winchen, accessoire, traveling, camping, avontuur, out-door activiteiten, kledij, uitrustingen, tenten.. enz..
Openingsuren en op-afbouwtijden van de beurs.

Opbouw: vrijdag 15 nov 2019 vanaf 09.30 tot 21.00 uur.

Afbouw: zondag 17 nov 2018 vanaf 17u05 tot 21.00 uur.

Standhouderstoegang 16 – 18 nov vanaf 9u00.

Publiekstoegang zaterdag 16 & zondag 17 nov 2019 vanaf 09u30 tot 17.00 uur

Alle goederen zondag tentoongesteld moeten er blijven tot 17.00 uur. De betrokken deelnemers blijven verantwoordelijk voor hun goederen en het transport ervan. Elke eventuele schade en letsel aan of door derden vallen onder de verantwoordelijkheid van de betrokken deelnemers en kunnen in geen geval verhaald worden op de organisator.

  • Bewaking, aansprakelijkheid, verzekering en reiniging.

De organisatie zorgt voor de algemene bewaking van de beurshallen. Bewaking en reiniging van de standen is ten laste van de exposant. De exposant is verantwoordelijk voor de netheid van de stand en hij dient al zijn goederen alsmede de restanten na de beurs te verwijderen. Tevens dient de exposant ervoor te zorgen dat de vloer vrij is van tapijttape, olielekken dmv een onderlegger(karton).  VZW DIMA noch Marconsult bvba, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, beschadiging, wateroverlast, rampen of vandalisme van of aan geëxposeerde voertuigen, producten of andere items, ook niet voor gebreken aan het gebouw (bvb waterinsijpeling..)

Door het feit, de plaats voor de stands ter beschikking te stellen, zullen de organisatoren voldaan hebben aan al hun verplichtingen tegenover de deelnemers (exposanten). De organisatoren zijn ontslagen van het risico voor eventuele schade, brand en/of diefstal. Iedere deelnemer is verplicht de batterij(en) van zijn voertuig(en) af te koppelen en een brandblusapparaat op de stand te hebben. Het is verboden de voertuigen te starten tijdens de openingsuren van de beurs. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn materiaal zowel tijdens als na de bezoekuren.

  • Opbouw / Afbouw en inrichting.

De door de exposant bestelde standplaats op het inschrijvingsformulier wordt door de organisator ter beschikking gesteld en voorzien van de gevraagde diensten. De exposant is verantwoordelijk voor de verdere inrichting van zijn stand. De exposant dient na afbouw de gehuurde standplaats proper achter te laten. Alle tapijt, lijmresten, verpakkingmaterialen enz. dienen door hem verwijderd te en meegenomen te worden. Alle materiaal die zich nog in of rond de hallen bevinden na 21u00, dienen wij op kosten

en risico van de exposant te verwijderen. Auto’s worden getakeld op kosten en risico van de exposant.

·       Inschrijvingen.

Door zich in te schrijven als deelnemer van de dima4x4 beurs aanvaardt de exposant de deelnemingsvoorwaarden.

Dit kan door het invullen van het inschrijvingsformulier gedrukte versie of op het internet www.dima4x4.be. Deze kunnen bezorgt worden op adres: Marconsult bvba, Nonnenstraat23, B- 2300 Turnhout of per mail info@dima4x4.be Standhouderskaarten kunnen besteld worden volgens opgave in het formulier. De standhouders bekomen een polsbandje per beursdag dat steeds dient gedragen te worden. Het heeft gratis toegang tot de toiletten en eventuele interne standhouders activiteiten.  Alle overeenkomsten, speciale toestemmingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door de organisator.

·       Betalingsvoorwaarden.

Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Het bedrag op dit formulier is betaalbaar uiterlijk 10 dagen na verzending. Uw stand wordt pas gereserveerd na ontvangst van betaling. Het standgeld is te storten op rekeningnummer ING  BE87 3630 9815 9794 – BIC code BBRUBEBB van Marconsult bvba.  De exposant mag zijn standplaats niet innemen voordat zijn rekeningen volledig betaald werden.

·       Annulering / bijzondere schikkingen.

Standhuur is in alle gevallen te betalen, ook als de exposant wegens overmacht verhinderd is om aan de beurs deel te nemen. Indien de organisator oordeelt dat het houden van de activiteit onmogelijk zou worden, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, kunnen de deelnemers exposanten op geen enkele vergoeding, schadeloosstelling of verlies van winst, aanspraak maken. De organisator behoudt tevens het recht exposanten uit te sluiten van deelname, zelfs na inschrijving en betaling van het standgeld, wanneer deze de richtlijnen van de organisator of de aangestelde medewerkers weigeren op te volgen. Een forfaitaire verhoging van 30% wordt aangerekend bovenop de kosten veroorzaakt door in gebreke blijvende exposanten met betrekking tot dit reglement zoals bvb schoonmaakkosten, ontruimingskosten en stallingkosten,.. Bij annulering door de standhouder na 01 september 2019, kan er geen restitutie meer gebeuren en blijft het standgeld verschuldigd. Deze dekken o.a. de kosten van de marketing en communicatie.  Op het beursterrein heeft de directie van de hallen het huisrecht. Er gelden tijdens de beurs bepaalde huisregels. Zie huisreglement. De beursleiding kan zonder erkenning van enige schadevergoedingsaanspraak het evenement aflasten, verplaatsen, of de duur van de openingstijden inkorten.

·       Bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing. De bevoegde rechtbank en plaats van behandeling is RPR Antwerpen afdeling Turnhout. Eventuele klacht tegen de organisator dient binnen de drie weken na sluitingsdatum van de beurs, schriftelijk gemeld te worden. Na deze datum vervalt iedere mogelijke vorm van klacht.

 

 

Turnhout, 2019, VZW DIMA – Marconsult bvba